django-choices-enums -- 用于 django choices 的枚举类型

2019年11月9日

|

gojuukaze

|

评论:0

|

阅读:1299

|

django-choices-enums 是用于 django 的枚举
特性:不缺失 choices 的可读说明、能支持代码提示、轻量,方便使用,无侵入...