DeerU v2.0.0 发布,开源博客系统

2020年2月19日

|

gojuukaze

|

评论:1

|

阅读:612

|

DeerU v2.0.0 更新了多处细节,同时修改了项目之后的开发方向,主要细节有:...

django-choices-enums -- 用于 django choices 的枚举类型

2019年11月9日

|

gojuukaze

|

评论:0

|

阅读:525

|

django-choices-enums 是用于 django 的枚举
特性:不缺失 choices 的可读说明、能支持代码提示、轻量,方便使用,无侵入...

Django风格指南

2018年12月1日

|

gojuukaze

|

评论:0

|

阅读:935

|

Django风格指南,给Django使用者的一些关于目录结构、使用的建议。
项目地址:https://github.com/gojuukaze/django-styleguide...